Samodzielny referent ds. kadr

1. Prowadzenie akt osobowych pracowników zatrudnionych w Domu.
2. Prowadzenie całokształtu spraw kadrowych oraz dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.
3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
4. Sprawozdawczość kadrowa.
5. Kompletowanie pełnej dokumentacji dotyczącej świadczeń socjalnych.
6. Prowadzenie kancelarii.
7. Prowadzenie składnicy akt Domu.