Dział Administracyjno – Gospodarczy

1. Obsługa strony BIP.
2. Opracowywanie planów zaopatrzenia materiałowego w oparciu o bilans potrzeb i plan zużycia oraz jego realizowanie.
3. Prowadzenie spraw związanych z całokształtem zagadnień inwestycyjnych, remontowych, zabezpieczeń i zaopatrzenia technicznego, środków transportu, dozoru technicznego i nadzoru sanitarnego w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.
4. Prowadzenie gospodarki środkami trwałymi, wyposażeniem. Modernizacja, remonty, upłynnianie, złomowanie.
5. Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją urządzeń i wyposażenia.
6. Prowadzenie robót remontowo-budowlanych przez pracowników Domu oraz zleconych podmiotom zewnętrznym.
7. Nadzór w zakresie eksploatacji obiektu, właściwej konserwacji urządzeń technicznych, sieci, sprzętów i budynków.
8. Czuwanie nad właściwą eksploatacją samochodu służbowego i utrzymanie w sprawności technicznej. Prowadzenie kart drogowych.
9. Dbanie o zapewnienie dostępności do usług telefonii stacjonarnej, internetu, radia i telewizji.
10.Bieżące prowadzenie Książki Budowlanej obiektu. Nadzór nad terminowością kontroli stanu technicznego budynku, stanu instalacji i innych przeglądów wynikających z ustawy Prawo budowlane.
11. Prowadzenie niezbędnych magazynów wraz z prawidłową dokumentacją magazynową.
12. Prowadzenie kartotek ilościowo-wartościowych.
13. Organizowanie całokształtu spraw związanych z gospodarką materiałową i zaopatrzeniem.
14. Planowanie, zakup i wydawanie środków ochrony osobistej, odzieży i obuwia roboczego i ochronnego. Prowadzenie kartotek odzieży.
15. Przygotowanie, opracowanie dokumentacji i prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań remontowych, inwestycyjnych i zaopatrzeniowych zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych.
16. Zapewnienie należytego stanu sanitarno-higienicznego.
17. Zapewnienie należytego stanu przeciwpożarowego.
18. Prawidłowe oznaczenie obiektu oraz komunikacji na terenie Domu.
19. Utrzymywanie w stałej sprawności technicznej urządzeń grzewczych i dostosowanie parametrów grzewczych do warunków atmosferycznych.
20. Prowadzenie pralni. Pranie bielizny osobistej mieszkańców oraz odzieży z zachowaniem prawidłowego
i oszczędnego zużycia środków piorących. Naprawa i segregacja zniszczonej odzieży i bielizny. Pranie i konserwacja odzieży roboczej pracowników Domu.
21. Prowadzenie rejestru umów, rejestru kontroli, rejestru zamówień publicznych.
22. Przygotowywanie i przechowywanie umów z kontrahentami.
23. Prowadzenie spraw związanych z całodobowym dozorem mienia i zabezpieczenie go przed kradzieżą i zniszczeniem.
24. Utrzymanie terenów zielonych, prowadzenie robót pielęgnacyjnych. Dbanie o estetyczny wygląd obiektu.
25. Współpraca z pozostałymi działami, mająca na celu prawidłowe funkcjonowanie Domu
z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i pracowników.