Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny

1. Zapewnienie całodobowej opieki nad mieszkańcami Domu.
2. Udzielanie pomocy w niezbędnych podstawowych czynnościach życiowych.
3. Wykonywanie niezbędnych czynności pielęgnacyjnych.
4. Wykonywanie zadań związanych z podnoszeniem sprawności i aktywności mieszkańców.
5. Pomoc w utrzymaniu przez mieszkańców Domu higieny osobistej.
6. Utrzymanie czystości w pomieszczeniach przy współudziale mieszkańców.
7. Poszanowanie godności, praw osobistych i stylu życia mieszkańców Domu.
8. Bieżące czuwanie nad stanem zdrowia mieszkańców.
9. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem bielizny, pościeli oraz wyposażenia.
10. Współpraca z pozostałymi działami, mająca na celu prawidłowe funkcjonowanie Domu z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.
11. Prowadzenie akt osobowych mieszkańców z uwzględnieniem wszystkich formalności związanych z ich pobytem w Domu.
12. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
13. Załatwianie spraw związanych z podtrzymaniem więzi z rodziną oraz ułatwienie nawiązania wzajemnych kontaktów i przyjaźni wśród mieszkańców.
14. Zapewnienie wsparcia psychologicznego mieszkańcom.
15. Mediowanie w sprawach spornych, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów.
16. Organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej dla mieszkańców.
17. Umożliwienie realizacji potrzeb religijnych mieszkańców.
18. Organizowanie zajęć kulturalno-oświatowych, umożliwienie korzystania z punktu bibliotecznego oraz prasy codziennej.
19. Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno- rozrywkowym.
20. Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji i aktywizacji życiowej mieszkańców.
21. Aktywizowanie mieszkańców do uczestnictwa w organizowanych zajęciach.
22. Współpraca z innymi działami w organizowaniu zajęć terapeutycznych, imprez dla mieszkańców z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości.
23. Organizowanie wolontariatu na terenie Domu.