RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
DLA MIESZKAŃCÓW
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej 63
2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Patryk Jurgielewicz. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@dps.jaworzno.pl
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. przyjęcia i pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (np.: na wykorzystanie wizerunku)
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z wyjątkiem danych, których podanie jest obligatoryjne (wynika z przepisów prawa).
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne za wyjątkiem danych wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest konieczne do właściwego wypełnienia obowiązku związanego z przyjęciem 
i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.