Jak dostać się…

do Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie?

Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych.

1. Osoba potrzebująca pomocy, członek rodziny lub osoba opiekująca się powinna zgłosić sytuację do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS lub OPS), w miejscu zameldowania. Tam należy złożyć pisemną prośbę o skierowanie do DPS.

2. Ośrodek by zbadać sytuację wysyła pracownika socjalnego, by przeprowadzić wywiad środowiskowy.

3. Niezbędnym warunkiem skierowania do domu pomocy społecznej jest pisemna zgoda/pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego na miejsce stałego zameldowania tej osoby.

4. Pracownik socjalny zbiera dokumentację w celu umieszczenia osoby w Domu Pomocy Społecznej (w skrócie DPS). Wymagane dokumenty to:

  • Decyzja organu emerytalno – rentowego, ustalającego wysokość emerytury lub renty / decyzja o przyznaniu zasiłku stałego;
  • Pisemna zgoda osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w DPS i potrącanie odpowiedniej kwoty na ten cel przez organ emerytalno – rentowy lub ośrodek pomocy społecznej;
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia. Lekarz stwierdza konieczność sprawowania całodobowej opieki nad osobą potrzebującą pomocy;
  • Oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się oraz rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłat (np. alimentacja na rzecz osoby potrzebującej pomocy)
  • Zaświadczenie lekarza uwzględniające profil domu.

5. Wymagane dokumenty kompletowane są przez ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku, gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym (dotyczy to naszej placówki), to dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu miejskiego ośrodka pomocy społecznej.

6. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej skierowania do domu pomocy społecznej.

7. Na ogół koszty pobytu w DPS przekraczają dochody osoby starającej się o przyjęcie, nie jest to problemem nawet, gdy osoba otrzymuje zasiłek stały lub najniższą emeryturę czy rentę.

8. Jeśli rodzina (dzieci lub małżonek/małżonka) nie są w stanie dopłacić do utrzymania w DPS, dopłatę zapewnia Miasto lub Gmina.

9. Koszty utrzymania Mieszkańca w DPS to 70% jego świadczenia (niezależnie od tego, jakiej jest ono wysokości), pozostałe 30% przekazywane jest mieszkańcowi do jego własnej dyspozycji. Pamiętajmy jednak, iż część z 30% jakie pozostaną do własnej dyspozycji Mieszkaniec musi przeznaczyć na wykupienie sobie leków, które nie są refundowane.

10. Po ustaleniu wszystkich formalności i zebraniu dokumentacji MOPS lub GOPS wydaje decyzję kierującą do Domu Pomocy Społecznej

11. Pozostaje tylko oczekiwanie na wolne miejsce.

UWAGA! Pamiętajmy, do Domów Pomocy Społecznej są bardzo długie kolejki. Jeśli nie jesteśmy pewni swojego stanu zdrowia lepiej zgłosić się do MOPS wcześniej niż czekać w kolejce kilka lat. Jeśli nadejdzie nasza kolej, a my nie będziemy jeszcze chcieli skorzystać z DPS zawsze możemy ustąpić miejsca osobie będącej w kolejce za nami, nie oznacza to wykreślenia z listy osób oczekujących.

Nie składamy żadnych dokumentów w Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie:
ul. Północna 9
43-600 Jaworzno
tel. (32) 618-18-67
www.mops.jaworzno.pl.