Projekt „Śląskie Kadry DPS vs. COVID 19”

Zrzut ekranu 2020-10-16 o 10.21.50

Projekt „Śląskie Kadry DPS vs. COVID 19”

Nazwa Beneficjenta:  Jaworzno – miasto na prawach powiatu

Realizator grantu : Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie

Wartość grantu: 317 550,00 zł

Celem projektu grantowego „Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19” jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa śląskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Formuła projektu
Projekt wdrażany jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Zrzut ekranu 2020-10-16 o 10.22.00